ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประกาศสำหรับนักศึกษาหลักสูตร วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
รายละเอียดการเรียนการสอนสำหรับชุดวิชาที่มีฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ชุดวิชา71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร (เปิดสอนภาคปลาย)
..อ่านต่อ 3 กรกฎาคม 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษาทุกท่าน 
เรื่องการได้รับเอกสารการสอนจากทางมหาวิทยาลัย

..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561

การอบรมเข้ม(พิเศษ) ชุดวิชา คืออะไร?

..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561

การสอนเสริมแบบเข้ม คืออะไร? 

..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษา ขอยกเลิกการใช้เอกสารทดแทนเดิม และเปลี่ยนใช้เอกสารการสอนชุดวิชาผลิตใหม่ ของชุดวิชาเหล่านี้

..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561
การแต่งกายและเตรียมตัวสอบ มสธ.
..อ่านต่อ 1 กุมภาพันธ์ 2561

นักศึกษาสามารถตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ได้ที่นี่
..อ่านต่อ 30 มิถุนายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศ นักศึกษาที่ลงทะเบียนชุดวิชา 72402, 71101, 71205 ในภาคการศึกษาที่ 2/61
สามารถ download เนื้อหาชุดวิชา ผ่านระบบ e-support ได้
..อ่านต่อ 1 พฤษภาคม 2562

ประกาศกำหนดการสอนเสริมแบบเข้ม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561
ชุดวิชา 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชุดวิชา 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

..อ่านต่อ 10 มกราคม 2562

ประกาศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
กำหนดการอบรมเข้ม(พิเศษ) ชุดวิชา 70311, 71201, 71202, 71203 และ 71309
ในภาคต้น ปีการศึกษา 2561

..อ่านต่อ 10 มกราคม 2562

ประกาศสำหรับนักศึกษา หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว
เรื่อง การปิดให้ลงทะเบียนชุดวิชา ชุดวิชา 70301 พัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู

..อ่านต่อ 9 มกราคม 2562

ประกาศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
เรื่อง การใช้เอกสารการสอนชุดวิชา 72402 ประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว ฉบับใหม่
ตั้งแต่ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
..อ่านต่อ 9 มกราคม 2562

ประกาศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
เรื่อง กำหนดการอบรมเข้ม(พิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561
  - ชุดวิชา 72202 พัฒนาการวัยเด็ก
  - ชุดวิชา 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
..อ่านต่อ 9 มกราคม 2562

ประกาศสำหรับนักศึกษาวิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ เรื่อง กำหนดการอบรมเข้ม(พิเศษ)
ชุดวิชา 71304 (เพิ่มเติมรอบการอบรมเข้ม)
..อ่านต่อ 6 กันยายน 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษาวิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ / วิชาเอก โภชนาการชุมชน 

เรื่อง กำหนดการอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 

ชุดวิชา 71304, 70311 (กำหนดวันอบรมใหม่) และ 71201

..อ่านต่อ 6 กันยายน 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
เรื่อง ข้อแนะนำการลงทะเบียนชุดวิชาสำหรับนักศึกษาที่มีรหัสประจำตัวนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 60

..อ่านต่อ 9 กรกฎาคม 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษา วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 
เรื่อง กำหนดการอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
ชุดวิชา 72101 และ 72205
..อ่านต่อ 5 กรกฎาคม 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ ที่มีรหัสประจำตัวนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 54, 55, 56, 57, 58, 59

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 71412 อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร 

..อ่านต่อ 5 กรกฎาคม 2561

ประกาศสำหรับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ ชุดวิชา 71798 วิทยานิพนธ์

เรื่อง แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (แบบฟอร์ม)

..อ่านต่อ 3 กรกฎาคม 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
เรื่อง ชุดวิชา 72301 พัฒนาการวัยรุ่น เปลี่ยนใช้เอกสารการสอนใหม่
..อ่านต่อ 3 กรกฎาคม 2561

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin