ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประกาศสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  ชุดวิชา 72301 พัฒนาการวัยรุ่น..อ่านต่อ 15 ธันวาคม 2559

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ขอแจ้งการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ..อ่านต่อ 4 เมษายน 2560

ประกาศสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  ชุดวิชา 71798 วิทยานิพนธ์

แบบฟอร์ม (แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

..อ่านต่อ 21 สิงหาคม 2560

ประกาศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
..อ่านต่อ 31 ตุลาคม 2560

การแต่งกายและเตรียมตัวสอบ มสธ.
..อ่านต่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศสำหรับนักศึกษาทุกท่านที่ไม่ได้รับเอกสารการสอนตามกำหนด
..อ่านต่อ 17 กรกฎาคม 2558

นักศึกษาสามารถตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่
..อ่านต่อ 13 กรกฎาคม 2559

การอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชา :
คืออะไร หลักเกณฑ์ ค่าธรรมเนียมการอบรม ห้องพัก สถานที่อบรม และ วิธีการเข้ารับการอบรม
..อ่านต่อ 25 มกราคม 2560

ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ. วิจัย ประจำปี 2558”
 

..อ่านต่อ 10 เมษายน 2558

การสอนเสริมแบบเข้ม :
คืออะไร ค่าธรรมเนียม สถานที่จัดการสอน และ กำหนดการสอน
..อ่านต่อ 20 พฤษภาคม 2558

การเรียนการสอนในชุดวิชาที่มีฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
หลักสูตร วท.บ. วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์


..อ่านต่อ 17 กรกฎาคม 2558

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสมัครเรียนใน "โครงการสัมฤทธิบัตร"
 
..อ่านต่อ 8 ตุลาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว..อ่านต่อ 24 กรกฎาคม 2560

ประกาศ : ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอนเสริมแบบเข้ม ชุดวิชา 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ปีการศึกษา 2/2559  ..อ่านต่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ขอเปลี่ยนแปลง "ประกาศกำหนดการสอนเสริมแบบเข้ม ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559"..อ่านต่อ 11 พฤษจิกายน 2559

ประกาศกำหนดการสอนเสริมแบบเข้ม ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559..อ่านต่อ 9 พฤษจิกายน 2559

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ห้องพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

..อ่านต่อ 27 ตุลาคม 2559

ประกาศสำหรับนักศึกษาทั่วไป
เรื่อง ก.พ. รับรองคุณวุฒิหลักสูตร วท.ม. วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

..อ่านต่อ 21 ตุลาคม 2559

งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ และ รศ.ดร.บุญเสริม หุตะแพทย์
..อ่านต่อ 21 ตุลาคม 2559

ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

..อ่านต่อ 31 สิงหาคม 2558

ประกาศสำหรับนักศึกษาวิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
เรื่อง ยกเลิกใช้หนังสือทดแทน ให้นักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่านชุดวิชา ต้องใช้หนังสือผลิตใหม่เมื่อลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาตามประกาศนี้
..อ่านต่อ 8 สิงหาคม 2558

ประกาศ สำหรับนักศึกษาวิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
เรื่อง ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิหลักสูตรฯเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
..อ่านต่อ 25 พฤษจิกายน 2557

ประกาศสำหรับนักศึกษาวิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว

เรื่อง  การเทียบแทนชุดวิชาระหว่างวิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว และวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

..อ่านต่อ 12 กันยายน 2557

ประกาศสำหรับนักศึกษาวิชาเอกโภชนาการชุมชนและวิชาเอกธุรกิจอาหาร 

เรื่อง นักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่านในหลักสูตรเก่า สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เทียบแทนกันได้

..อ่านต่อ 16 สิงหาคม 2557

ประกาศสำหรับนักศึกษาวิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

เรื่อง ชุดวิชาที่ใช้เทียบแทนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

..อ่านต่อ 17 กรกฎาคม 2557

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin