หน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์บุคลากรประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
         

ฉวีวรรณ.png

นางฉวีวรรณ  แย้มหัตถา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ชำนาญการ
หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจสาขาวิชาฯ


                                             ดวงใจ.png
นางดวงใจ  รัตนวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ชำนาญการ
ประภาพร.png
นางสาวประภาพร  วังเคียน
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
จันทณา.png
นางจันทณา  ภาชนะทิพย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
;อารีรัตน์.png
นางสาวอารีรัตน์  พร้อมลาภ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  


สุธีมนต์.png
นางสาวสุธีมนต์  สุขรัตน์ฤทธิ์

    ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (คบ.ช.)
janya1.JPG
นางสาวจรรยา  พึ่งสอน
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)   

                                           


สามารถ.png
นายสามารถ  อินทร์รองพล
พนักงานขับรถยนต์
 


สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

ผู้เข้าชม 5518 คน UPDATE วันที่ 5/2/2019 11:19:09 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin