-

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2558 (National and International Research Conference 2015: NIRC 2015) ในวันที่ 23 มกราคม 2558 (ประกาศวันที่ 27 พ.ย.57) : รายละเอียด

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หัวข้อ "International Conference on "Research for Social Devotion" In Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand" ในระหว่างที่ 22-23 มกราคม 2558 (ประกาศวันที่ 27 พ.ย. 57) : รายละเอียด

การประชุมวิชาการระดับชาติ ภาษาและวัฒนธรรม 2558 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 (ประกาศวันที่ 19 พ.ย. 57) : รายละเอียด

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 (ประกาศวันที่ 19 พ.ย. 57) : รายละเอียด

ผู้เข้าชม 1280 คน UPDATE วันที่ 11/27/2014 11:13:15 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin