การเทียบแทนชุดวิชาระหว่างหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกโภชนาการชุมชน และ วิชาเอกธุรกิจอาหาร กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์

          เนื่องจากปัจจุบันสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ และได้ปิดหลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต วิชาเอกโภชนาการชุมชน 4 ปี 2 ปี และวิชาเอกธุรกิจอาหาร 2 ปี แล้ว ดังนั้นจึงขอให้นักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่านชุดวิชาของวิชาเอกโภชนาการชุมชนและวิชาเอกธุรกิจอาหารลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เทียบแทนกันได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ

หลักสูตรเดิมโอนชุดวิชา

สู่หลักสูตรใหม่

ชุดวิชาในหลักสูตรเดิม

ที่นำมาเทียบแทน

เทียบแทนเป็นชุดวิชา

ในหลักสูตรใหม่

ภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มโอนชุดวิชาด้วยการเทียบแทน

1.

วิชาเอกโภชนาการชุมชน4 ปี

70302 สถิติและการวิจัยทาง

คหกรรมศาสตร์

71309 สถิติและการวิจัยทางอาหารและโภชนาการ

1/2555

70413 การจัดบริการอาหารในโรงเรียนและสถาบัน

71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน

2/2557

2.

วิชาเอกโภชนาการชุมชน 2 ปีและ 4 ปี

70205 วิทยาศาสตร์

คหกรรมศาสตร์

71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

2/2553

70206 โภชนาการกับชีวิตมนุษย์

71202 โภชนาการมนุษย์

1/2554

70312 อาหารและโภชนาการ

71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

1/2554

70313 อาหารบำบัดโรค

71411 อาหารและโภชนบำบัด

2/2555

70412 โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน

71412 อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร

2/2555

3.

วิชาเอกธุรกิจอาหาร 2 ปี

71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

2/2554

71331 การจัดการธุรกิจอาหาร

71307 หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร

1/2555

71432 การถนอมและการแปรรูปอาหาร

71308 เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร

1/2555

71434 การประกันคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร

2/2558

ผู้เข้าชม 5884 คน UPDATE วันที่ 8/16/2014 11:35:41 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin