-


วารสารมนุษยนิเวศศาสตร์ ฉบับพิเศษ
สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ ๓๖ ปี  วันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๗

บทความด้านพัฒนาการมนุษย์ ครอบครัว และสังคม

     - ความรุนแรงต่อภรรยาในครอบครัวอาเซียนและครอบครัวไทย   

       บุญเสริม หุตะแพทย์    

        (อ่านบทความ)

     - การจัดการรายบุคคลทางสังคมสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ

       อำไพรัตน์ อักษรพรหม

        (อ่านบทความ)

     - การเขียนงานวิชาการทางสังคมสงเคราะห์

       อำไพรัตน์ อักษรพรหม

       (อ่านบทความ)

     - การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของครอบครัวไทยเบิ้งโคกสลุง โดยกลุ่มเยาวชน

       พรเพ็ญ  เดอ ยอง และ อำไพรัตน์ อักษรพรหม

        (อ่านบทความ)

     - การ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน

       ผู้ด้อยโอกาส และ ผู้สูงอายุ(สท.)ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2555

        สุรพร เสี้ยนสลาย และ  บุญเสริม หุตะแพทย์

        (อ่านบทความ)

     - พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น

         กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ

         (อ่านบทความ)

     - การศึกษาและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวไทย

         จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และคณะ
  (อ่านบทความ)

     - การพัฒนาเครื่องมือสำรวจต้นทุนชีวิตเด็กปฐมวัยไทย (เด็กอายุแรกเกิด 6 ปี ระยะที่ 1

 และ ระยะที่ 2)

 จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และคณะ
 (อ่านบทความ)

-ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพในครอบครัวกับพฤติกรรมการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

  ใน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา

   จุรี  จันตุด

   (อ่านบทความ)

 บทความด้านอาหารและโภชนาการ

     - มาตรฐานคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารชุมชนสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

         ศศิมน ปรีดา

        (อ่านบทความ)

     - วัฒนธรรมอาหารไทย : อีกหนึ่งพลังสู่ประชาคมอาเซียน        

        วศินา  จันทรศิริ

        (อ่านบทความ)                                                     
ผู้เข้าชม 3949 คน UPDATE วันที่ 10/22/2014 4:17:35 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin