-

ปี 2556

บทความวิจัยจาก ศูนย์วิจัยและสร้างเสริมสุขภาวะคนไทย (รศ.ดร.สำอาง สืบสมาน)

    1)  Yiengprugsawan V, Somkotra T, Seubsman S, Sleigh A (2013). Longitudinal associations between oral health impacts and quality of life among a national cohort of Thai adults. Health and Quality of Life Outcomes, 11:172 PMID 24139328: external link: Oral health and quality of life longitudinal analysis

            2) Yiengprugsawan V,Strazdins L, Lim L, Kelly M, Seubsman S, Sleigh A and the Thai Cohort Study team (2013). Hazardous jobs, mental health and wellbeing in a transitional Southeast Asian economy: evidence from a national cohort of 41,671 Thai adults. Health Promotion International, Epub doi: 10.1093/heapro/dat080) PMID 24218225: external link: Work, mental health and wellbeing 

            3) Yiengprugsawan V, Friel S, Seubsman S, Sleigh AC and the Thai cohort Study Team. Inequalities in risks and outcomes in a health transitioning country: a review of a large national cohort of Thai adults.Sage Open, 3(3), doi:10.1177/2158244013505603) PMID 24187652: external link: Health inequalities in the cohort 

            4) Jordan S, Lim L, Berecki- Gisolf J, Bain C, Seubsman S, Sleigh A, Banks E and Thai Cohort Study Team (2013). Body mass index, physical activity and fractures in young adults: longitudinal results from the Thai Cohort Study. Journal of Epidemiology, 23(6); 435-442. PMID 24077339: external link: BMI physical activity and fractures in the cohort

            5) Berecki-Gisolf J, Tawatsupa B, McClure R, Seubsman S, Sleigh A and the Thai Cohort Study team (2013) Determinants of workplace injury among Thai Cohort Study Participants.BMJ Open 3:e0003079, doi:10.1136/bmjopen-2013-003079 PMID 23869104: external link: Workplace injury in cohort 

            6) Thawornchaisit P, de Looze F, Reid CM, Seubsman S, Sleigh A and the Thai Cohort Study team (2013). Health-risk factors and the incidence of hypertension: 4-year prospective findings from a national cohort of 60,569 Thai open university students. BMJ Open Jun 25;3(6). pii: e002826. doi: 10.1136/bmjopen-2013-002826. X PMID 23801711: external link: Hypertension incidence in cohort 

            7) Thawornchaisit P, de Looze F, Reid CM, Seubsman S, Sleigh A. (2013) A 4-year transition of health-risk factors and its effect on the prevalence of hypertension in 60,569 Thai open university students: a comparison of the Thai national cohort study phases I-II. Journal of Health and Safety (วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ), 5(20);6-22 X: external link: Transition in health-risk factors and associated hypertension prevalence 

            8) Thawornchaisit P, de Looze F, Reid CM, Seubsman S, Sleigh A and the Thai Cohort Study team (2013) Health-risk factors and the prevalence of hypertension: cross-sectional findings from a national cohort of 87 143 Thai open university students, Global Journal of Health Science, 5(4); 126-141 X) PMID 23777729: external link: Hypertension and risk factors, cross-sectional analysis

            9) Seubsman S, Kelly M, Sleigh A (2013). The Sufficiency Economy and community sustainability in rural Northeastern Thailand. Asian Culture and History 5(2); 57-65: external link: Sustainable communities and sufficiency econom 

            10) Tawatsupa B, Yiengprugsawan v, Kjellstrom T, Berecki-Gisolf J, Seubsman S, Sleigh A.(2013) Association between heat stress and occupational injury among Thai workers: findings from the Thai Cohort Study.Industrial Health, 51; 34-46.) PMID 23411755: external link: Heat stress and occupational injury 

            11) Banwell C, Dixon J, Seubsman S, Pangsap S, Kelly M, Sleigh A (2013). Evolving food environments in Thailand and implications for the health and nutrition transition Public Health Nutrition, 16(4); 608-615, DOI: 10.1017/S1368980012004223. PMID 23021291: external link: Fresh markets in Thailand 

ผู้เข้าชม 1985 คน UPDATE วันที่ 8/28/2014 10:28:57 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin