ระดับปริญญาตรี


Sl1.PNG

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.   สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
2.   สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชา หรือ
3.   สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4.   สำเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอนผลการศึกษา
      ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาได้


                                                                                    แนวทางการศึกษา

z1.PNG  z2.PNG  z3.PNG

ap1.PNGผู้เข้าชม 30415 คน UPDATE วันที่ 3/21/2019 10:18:10 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin