ระดับปริญญาตรี


Sl1.PNG

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.   สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง  
      และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หลังสำเร็จการศึกษา นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา  
2.   สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
      โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษา หรือ 

3.   สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
      และผ่านการอบรมหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
4.   สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
5.   สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกประเภทวิชา หรือ
6.   สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
7.   สำเร็จการศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือผู้ที่ศึกษาตามอัธยาศัย และได้รับการเทียบโอนผลการศึกษา
      ซึ่งสภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้ารับการศึกษาได้


                                                                                    แนวทางการศึกษา

z1.PNG  z2.PNG  z3.PNG

ap1.PNGผู้เข้าชม 25521 คน UPDATE วันที่ 8/17/2018 9:56:30 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin