-

20150412 หลักสูตร วท.ม การจัดการอาหารและโภชนาการ 1 ชื่อหลักสูตร.png

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.    สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาด้านอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ หรือสาขาวิชาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ
2.    มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ กรณี
ที่ต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

หมายเหตุ  1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาอื่นๆ มหาวิทยาลัยอาจรับเข้าศึกษาได้โดยพิจารณาจากผลการศึกษาและประสบการณ์ และอาจจะกำหนดให้ศึกษาชุดวิชา 71202 (20702002 ) โภชนาการมนุษย์ หรือชุดวิชา 71412 (20723010 ) อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร หรือชุดวิชาอื่นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยกำหนด
              2) ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและเคยถูกถอนสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำนั้นได้กระทำโดยมิได้มีเจตนากระทำความผิด หรือกระทำโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระทำ จะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ หากสภาวิชาการเห็นสมควร ให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา


20150412 หลักสูตร วท.ม การจัดการอาหารและโภชนาการ 2 โครงสร้างหลักสูตร.png20150412 หลักสูตร วท.ม การจัดการอาหารและโภชนาการ 3 แนวทาง.png20150412 หลักสูตร วท.ม การจัดการอาหารและโภชนาการ 4 คำอธิบายชุดวิชา.png

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1 ครู/อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา
2 นักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ
3 นักวิชาการ/นักวิจัย/ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ บริษัท
4 ที่ปรึกษา/ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ
5 ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการธุรกิจในระดับครัวเรือน ชุมชน และอุตสาหกรรมอาหาร
6 ผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัว
ผู้เข้าชม 15201 คน UPDATE วันที่ 4/15/2015 10:57:44 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin