-


การจัดการความรู้ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2558


1. แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ (รายละเอียด)  

2. การจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง เทคนิคการวางแผนและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยด้านมนุษยนิเวศศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 

     - เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (รายละเอียด)

     - สรุปประเด็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รายละเอียด)

     - แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง เทคนิคการวางแผนและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยด้านมนุษยนิเวศศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ (รายละเอียด)

3. การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการกิจกรรมอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา 

    ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

     - เอกสารประกอบการบรรยายวิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (รายละเอียด)

     - สรุปประเด็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รายละเอียด)

     - แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการกิจกรรมอบรมเข้ม (พิเศษ) ชุดวิชา (รายละเอียด)ผู้เข้าชม 2643 คน UPDATE วันที่ 10/1/2015 11:21:54 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin