การแต่งกายและเตรียมตัวสอบ มสธ.

20150212  แต่งตัวสอบ มสธ PPT-1.png
20150212  แต่งตัวสอบ มสธ PPT-2.png
20150212  แต่งตัวสอบ มสธ PPT-3.png
ผู้เข้าชม 10611 คน UPDATE วันที่ 2/1/2018 10:36:31 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin