ประกาศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

ประกาศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

ที่ลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 72302 นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัว และชุดวิชา 72202 พัฒนาการวัยเด็ก  ในภาคการศึกษา 1/2560 เท่านั้น

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสอนได้ที่ http://moodle.stou.ac.th/ (โดยต้อง Log-in เข้าสู่ระบบ)


ผู้เข้าชม 709 คน UPDATE วันที่ 2/2/2018 3:53:05 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin