การจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2562

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ ได้ดำเนินการกำหนดประเด็นความรู้ 2 ประเด็น ดังนี้ 
2. ด้านการวิจัย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ  

สาขาวิชาฯ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การพัฒนาทักษะการทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สำหรับการอบรมประสบการณ์วิชาชีพ โดยมี วิทยากรจำนวน 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี และอาจารย์ ดร. จีรานุช บุดดีจีน มีผู้เข้าร่วมเสวนา จำนวน 15 ราย  สาขาวิชาฯ จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 และมีการนำกิจกรรมดังกล่าวมาใช้ในการจัดกิจกรรมประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2562   
และจัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ โดยมีวิทยากรจำนวน 1 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ มีผู้เข้าร่วมเสวนา จำนวน 15 ราย เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 และได้นำความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ระดับนานาชาติ
ผู้เข้าชม 223 คน UPDATE วันที่ 10/18/2019 7:03:49 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin