-


                  คณะทำงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสาขาวิชา

                   รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เดชะคุปต์             หัวหน้าคณะทำงาน

                  รองศาสตราจารย์ศศิมน ปรีดา

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข เวชวิฐาน

                   อาจารย์ศรชัย สินสุวรรณ

                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร จารุรังษี                  เลขานุการ


ผู้เข้าชม 2345 คน UPDATE วันที่ 2/17/2015 4:44:16 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin