ระดับบัณฑิตศึกษา

Sl3.PNG

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
2. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานในสาขาคหกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พัฒนาสังคม สาธารณสุข
    กระบวนการยุติธรรม สวัสดิการแรงงาน สวัสดิการสังคมและครอบครัว สังคมสงเคราะห์ พัฒนาชุมชน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    การศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครอบครัวและสังคม หลังจากจบปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2 ปี และ
3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวิชาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ
   ตามที่สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์กำหนดผู้เข้าชม 10700 คน UPDATE วันที่ 8/31/2014 4:58:07 PM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin