-

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์


คณาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
         

รศ.ดร.รัชนีกร.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  โชติชัยสถิตย์
( Assoc. Prof. Dr. Rutchaneekorn Chotchaisathit )
   ประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์    
  
               วุฒิการศึกษา       LL.B., LL.M., M.S.W. (Social Work in Criminal Justice) Thammasat University
      Ph.D., Charles Sturt University
  ติดต่อ                  02-504-8118
                                          E-mail                 Rutchaneekorn.Cho@stou.ac.th

          ปุ่มผลงานวิชาการ.pngผศ.ดร.เอมอร.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  จารุรังษี
( Asst Prof. Dr. Aim-on Charrurangsri )
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 

                                                 วุฒิการศึกษา        B.S., M.H.E. (Child and Family Development) Kasetsart University
             Ph.D.(Population Education), Mahidol University    
                                                 
ติดต่อ                   02-504-8124   
                                                 E-mail                  Aim-on.Cha@stou.ac.th

                                                 ปุ่มผลงานวิชาการ.pngผศ.ดร.กุลกานต์.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ
Assoc. Prof. Dr. Kunlakarn Apiwattanalunggarn )
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                            วุฒิการศึกษา       B.A., M.A. (Home Economics Education)
M.A. (Educational Psychology), Michigan State University
Ph.D. (Family and Child Ecology),
Michigan State University                                                                    .                              ติดต่อ                  02-504-8111
                                           
E-mail                 Kunlakarn.Api@stou.ac.th

                                            ปุ่มผลงานวิชาการ.png


                                               
รศ.ประกายรัตน์.jpg
รองศาสตราจารย์ประกายรัตน์  ภัทรธิติ
( Assoc. Prof. Prakairat Patrathiti )
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์   


                                               วุฒิการศึกษา         B.A., M.S. (Family Relations & Child Development)
                                                                             Oklahoma State University
                                               ติดต่อ                    02-504-8112   
                                               
E-mail                   Prakairat.Pat@stou.ac.th 

                                               ปุ่มผลงานวิชาการ.png


                                                                                       
รศ.ดร.อำไพรัตน์.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพรัตน์  อักษรพรหม
( Assoc. Prof. Dr. Ampairat Aksornporm )
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                 วุฒิการศึกษา       B.S.W., M.S.W. (Psychiatric Social Work),
          Ph.D. (Distance Education), Sukhothai Thammathirat Open University,
Thailand                  
                                                 ติดต่อ                  02-504-8120    
                                                 E-mail                 Ampairat.Aks@stou.ac.th

                                                 ปุ่มผลงานวิชาการ.pngรศ.ดร.สำอาง.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง  สืบสมาน
( Assoc. Prof. Dr. Sam-ang Seubsman )
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                    วุฒิการศึกษา      B.Sc. (Ed.), M.C.N., Ph.D. (Social and Preventive Medicine and Nutrition)                                                                                                          University of Queensland
                                                    ติดต่อ                  02-504-8115     
                                                    E-mail                 sam-ang.seu@stou.ac.th

                                                    ปุ่มผลงานวิชาการ.png


                                               
รศ.อรวินท์.jpg
รองศาสตราจารย์อรวินท์  เลาหรัชตนันท์
( Assoc. Prof. Orawin Laoharatanun )
 อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                   วุฒิการศึกษา        B.S. (Chemistry) with honours, Kasetsart University, Thailand 
         M.S. (Food Science and Technology),
Kasetsart University, Thailand
                                                   ติดต่อ                   02-504-8121
                                                   E-mail                  Orawin.Lao@stou.ac.th

                                                   ปุ่มผลงานวิชาการ.pngผศ.ดร.พูนสุข.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  เวชวิฐาน
Assoc. Prof. Dr. Poonsuk WetWithan )
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                 วุฒิการศึกษา        B.Ed. (Hons.), M.H.E. (Child and Family Development)
             Ph.D. (Family Social Science) University of Minnesota.       
                                                 
ติดต่อ                   02-504-8125  
                                                 E-mail                  Poonsiri.Wat@stou.ac.th

                                                 ปุ่มผลงานวิชาการ.pngผศ.สิริพิชญ์.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพิชญ์  วรรณภาส
( Asst. Prof. Dr. Siriphit Wannaphas )
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                  วุฒิการศึกษา        B.H.E. (Home Economics Education), 
               M.H.E. (Textiles and clothing) 
Kasetsart University
                                                   ติดต่อ                  02-504-8117  
                                                   E-mail                 Siriphit.Wan@stou.ac.th

                                                   ปุ่มผลงานวิชาการ.pngอ.สายน้ำผึ้ง.jpg
อาจารย์สายน้ำผึ้ง  ทองใส
(Saynamphung  Thongsai)
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                 วุฒิการศึกษา         B.Sc.(Food Science and Technology) (2nd Class Hons),  
                                                                               Thammasat University, Thailand   
               M.S.(Agro-Industrial Product Development), Kasetsart University,
                                                                               
Thailand                                                                                                                        
                                                 
ติดต่อ                     02-504-8122  
                                                 E-mail                   Saynampuing.Tho@stou.ac.th

                                                 ปุ่มผลงานวิชาการ.pngอ.ศรชัย.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  สินสุวรรณ
(Asst. Prof. Dr. Sornchai Sinsuwan)
อาจารย์และเลขานุการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                วุฒิการศึกษา         B.Sc. (Food Technology), Suranaree University of Technology, Thailand 
             M.Sc. (Food Technology), Suranaree University of Technology, Thailand
             Ph.D. (Food Technology),
Suranaree University of Technology, Thailand   
                                                 ติดต่อ                   02-504-8119  
                                                 E-mail                  sornchai.sin@stou.ac.th

                                                 ปุ่มผลงานวิชาการ.png

อ.อภิรัตน์.png
อาจารย์อภิรัตน์  ศุภธนาทรัพย์
(Abhirat Supthanasup)
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

วุฒิการศึกษา         Bachelor of Science (Public Health) with first class degree honor, 
             Mahidol University, Thailand
             Master of Science (Food and Nutrition for Development), 
            Mahidol University, Thailand
                                                ติดต่อ                    02-504-8034
                                                E-mail                   Apirat.sup@stou.ac.th    

                                                ปุ่มผลงานวิชาการ.png    she1.jpg
อาจารย์ ดร.วิมลิน ริมปิกุล
(Wimalin Rimpeekool)
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

วุฒิการศึกษา         B.Sc. (Biotechnology), Mahidol University, Thailand 
            M.Sc.(Food and Nutrition for Development),  Mahidol University, Thailand 
       Ph.D. (Nutrition), Australian National University  Australia
ติดต่อ                     02-504-8140  
                                                E-mail                   Wimalin.Rim@stou.ac.th

ปุ่มผลงานวิชาการ.pngรศ.ศศิมน.jpg
รองศาสตราจารย์ศศิมน  ปรีดา
( Assoc. Prof. Sasimon Preeda )
อาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

     วุฒิการศึกษา       B.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand 
   M.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand                        
    ติดต่อ                   02-504-8113      
     E-mail                  Sasimon.Pre@stou.ac.th


ปุ่มผลงานวิชาการ.pngรศ.ดร.จิตตินันท์.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์  เดชะคุปต์
( Assoc. Prof. Dr. Chittinun Tejagupta )
อาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                   วุฒิการศึกษา      B.S. (Hons.), M.S. (Child Development)  
            Ph.D. (Human Development and Family Studies) (Hons.)
                                                                              Iowa State University. 
                                                   
ติดต่อ                 02-504-8114     
                                                   E-mail                Chittinun.Tej@stou.ac.th

                                                   ปุ่มผลงานวิชาการ.png 
                                                   

รศ.ดร.วศินา.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา  จันทรศิริ
( Assoc. Prof. Dr. Vasina Chandrasiri )
อาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                              วุฒิการศึกษา    B.S (Hons.), M.S., D.E.A.Specialite Biologie Appliquee a la 
               Nutrition et aux Bioindustries Option Nutrition,   
                                                                       Docteur de l Universite de Nancy I (Alimentation Nutrition) 
                (mention tres honorable). 
                                              ติดต่อ               02-504-8116  
                                              E-mail              Vasina.Cha@stou.ac.th    
                  
                                              ปุ่มผลงานวิชาการ.png

รองศาสตราจารย์ พูนศิริ วัจนะภูมิ
( Assoc. Prof. Poonsiri Watjanapoom)
อาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                              วุฒิการศึกษา    B.Sc. (Home Economics), Kasetsart UniversityThailand 
                            M.Sc. (Rural Development Planning), Kasetsart UniversityThailand
                                              ติดต่อ               02-504-8133
                                              E-mail              Poonsiri.wat@stou.ac.th    
                  
                                              ปุ่มผลงานวิชาการ.png

   14.jpg

  รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี เต็มเจริญ
  ( Assoc. Prof. Dr. Paradee Terncharoen)
อาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                              วุฒิการศึกษา     B.S. (Nutrition),Mahidol UniversityThailand 
                                    M.Ed. (Educational Psychology and Guidance), Chulalongkorn UniversityThailand
         M.P.H (International Health),University of Hawaii, U.S.A.
                                                             Ph.D. (Public Health Nutrition),Mahidol UniversityThailand
                                              ติดต่อ                02-504-8134
                                              E-mail               Paradee.tem@stou.ac.th    
                  
                                              ปุ่มผลงานวิชาการ.png      supatcha.jpg      
อาจารย์ ดร.สุพัชชา ขับกล่อมส่ง
(Dr. Supatcha Kubglomsong)
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                วุฒิการศึกษา        B.S. (Food Science and Technology) (2nd Class Honours), Kasetsart University, Thailand
                                                                             M.B.A. (Agribusiness and Food Industry Management), King Mongkut’s Institute of 
                                                                             Technology Ladkrabang, Thailand
                                                                             Ph.D. (Food Science), Kasetsart University, Thailand
     ติดต่อ                  02-504-8135
                                                 E-mail                 supatcha.kub@stou.ac.th

                                                 ปุ่มผลงานวิชาการ.png
                                       
                                                                                         
                                                                                                Wannarat.jpg

อาจารย์ วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสดิ์
(Wannarat Leesuksawat)
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                วุฒิการศึกษา        B.S. (Home Economics) with Second Class Honours, Kasetsart UniversityThailand 
                                                                             M.S. (Agro-Industrial Product Development), Kasetsart UniversityThailand                      ติดต่อ                  02-504-8137
                                                 E-mail                 wannarat.lee@stou.ac.th

                                                 ปุ่มผลงานวิชาการ.png
 
 
 
                                                                                                อาจารย์ ดร.พิศุทธิภา เมธีกุล 4.JPG
                                                                                             
                                                                                         อาจารย์ ดร.พิศุทธิภา  เมธีกุล
                                                                                              (Pisutthipa Metheekul)
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                วุฒิการศึกษา        B.Sc.(Psychology) (2nd Class Hons), Chulalongkorn University, Thailand
                                                                             M.A. (Counseling Psychology), Chulalongkorn University, Thailand
                                                                             Ph.D. (Applied Behavioral Science Research), Srinakharinwirot University, Thailand
                     ติดต่อ                  02-504-8139
                                                 E-mail                 pisutthipa.met@stou.ac.th
 
                                                 ปุ่มผลงานวิชาการ.png
 

 
 
                                                                                                อาจารย์ปิยวรรณ วงศ์วสุ 3.JPG
                                                                                             
                                                                                         อาจารย์ ปิยวรรณ วงศ์วสุ
                                                                                              (Piyawan Wongvasu)
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                วุฒิการศึกษา        B.Sc. (Nutrition and Dietetics), First Class Honours, Chulalongkorn University, Thailand
                                                                             M.Sc. (Food Science and Nutrition), Passed with Distinction,
     University of Leeds, United Kingdom
                   
 ติดต่อ                  02-504-8041
                                                 E-mail                 Piyawan.Won@stou.ac.th
 
                                                 ปุ่มผลงานวิชาการ.png
 
 
 
 
 

 

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ผู้เข้าชม 16589 คน UPDATE วันที่ 5/7/2019 11:09:44 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin