-

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์


คณาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
         

รศ.ดร.รัชนีกร.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  โชติชัยสถิตย์
( Assoc. Prof. Dr. Rutchaneekorn Chotchaisathit )
   ประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์    
  
               วุฒิการศึกษา       LL.B., LL.M., M.S.W. (Social Work in Criminal Justice) Thammasat University
      Ph.D., Charles Sturt University
  ติดต่อ                  02-504-8118
                                      E-mail                 Rutchaneekorn.Cho@stou.ac.th

          ปุ่มผลงานวิชาการ.pngผศ.ดร.เอมอร.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  จารุรังษี
( Asst Prof. Dr. Aim-on Charrurangsri )
รองประธานกรรมการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ 

                                                 วุฒิการศึกษา        B.S., M.H.E. (Child and Family Development) Kasetsart University
      Ph.D.(Population Education), Mahidol University    
                                                 
ติดต่อ                   02-504-8124   
                                                 E-mail                  Aim-on.Cha@stou.ac.th

                                                 ปุ่มผลงานวิชาการ.pngผศ.ดร.กุลกานต์.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ
( Asst. Prof. Dr. Kunlakarn Apiwattanalunggarn )
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                            วุฒิการศึกษา       B.A., M.A. (Home Economics Education)
M.A. (Educational Psychology), Michigan State University
Ph.D. (Family and Child Ecology),
Michigan State University                                                                    .                            ติดต่อ                    02-504-8111
                                           
E-mail                 Kunlakarn.Api@stou.ac.th

                                            ปุ่มผลงานวิชาการ.png


                                               
รศ.ประกายรัตน์.jpg
รองศาสตราจารย์ประกายรัตน์  ภัทรธิติ
( Assoc. Prof. Prakairat Patrathiti )
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์   


                                               วุฒิการศึกษา         B.A., M.S. (Family Relations & Child Development)
                                                                           Oklahoma State University
                                               ติดต่อ                    02-504-8112   
                                               
E-mail                   Prakairat.Pat@stou.ac.th 

                                               ปุ่มผลงานวิชาการ.png


                                                                                       
รศ.ดร.อำไพรัตน์.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพรัตน์  อักษรพรหม
( Assoc. Prof. Dr. Ampairat Aksornporm )
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                 วุฒิการศึกษา       B.S.W., M.S.W. (Psychiatric Social Work),
     Ph.D. (Distance Education), Sukhothai Thammathirat Open University,
Thailand                  
                                                 ติดต่อ                  02-504-8120    
                                                 E-mail                 Ampairat.Aks@stou.ac.th

                                                 ปุ่มผลงานวิชาการ.pngรศ.ดร.สำอาง.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.สำอาง  สืบสมาน
( Assoc. Prof. Dr. Sam-ang Seubsman )
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                    วุฒิการศึกษา      B.Sc. (Ed.), M.C.N., Ph.D. (Social and Preventive Medicine and Nutrition)                                                                                                          University of Queensland
                                                    ติดต่อ                  02-504-8115     
                                                    E-mail                 Samarng.Sit@stou.ac.th

                                                    ปุ่มผลงานวิชาการ.png


                                               
รศ.อรวินท์.jpg
รองศาสตราจารย์อรวินท์  เลาหรัชตนันท์
( Assoc. Prof. Orawin Laoharatanun )
 อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                   วุฒิการศึกษา        B.S. (Chemistry) with honours, Kasetsart University, Thailand 
        M.S. (Food Science and Technology),
Kasetsart University, Thailand
                                                   ติดต่อ                   02-504-8121
                                                   E-mail                  Orawin.Lao@stou.ac.th

                                                   ปุ่มผลงานวิชาการ.pngผศ.ดร.พูนสุข.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  เวชวิฐาน
( Asst. Prof. Dr. Poonsuk WetWithan )
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                 วุฒิการศึกษา        B.Ed. (Hons.), M.H.E. (Child and Family Development)
      Ph.D. (Family Social Science) University of Minnesota.       
                                                 
ติดต่อ                   02-504-8125  
                                                 E-mail                  Poonsiri.Wat@stou.ac.th

                                                 ปุ่มผลงานวิชาการ.pngผศ.สิริพิชญ์.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริพิชญ์  วรรณภาส
( Asst. Prof. Dr. Siriphit Wannaphas )
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                  วุฒิการศึกษา        B.H.E. (Home Economics Education), 
       M.H.E. (Textiles and clothing) 
Kasetsart University
                                                   ติดต่อ                  02-504-8117  
                                                   E-mail                 Siriphit.Wan@stou.ac.th

                                                   ปุ่มผลงานวิชาการ.pngอ.สายน้ำผึ้ง.jpg
อาจารย์สายน้ำผึ้ง  ทองใส
(Saynamphung  Thongsai)
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                 วุฒิการศึกษา         B.Sc.(Food Science and Technology) (2nd Class Hons),  
                                                                               Thammasat University, Thailand   
       M.S.(Agro-Industrial Product Development), Kasetsart University,
                                                                               
Thailand                                                                                                                        
                                                 
ติดต่อ                     02-504-8122  
                                                 E-mail                   Saynampuing.Tho@stou.ac.th

                                                 ปุ่มผลงานวิชาการ.pngอ.ศรชัย.jpg
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  สินสุวรรณ
(Asst. Prof. Dr. Sornchai Sinsuwan)
อาจารย์และเลขานุการประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                วุฒิการศึกษา         B.Sc. (Food Technology), Suranaree University of Technology, Thailand 
      M.Sc. (Food Technology), Suranaree University of Technology, Thailand
      Ph.D. (Food Technology),
Suranaree University of Technology, Thailand   
                                                 ติดต่อ                   02-504-8119  
                                                 E-mail                  sornchai.sin@stou.ac.th

                                                 ปุ่มผลงานวิชาการ.png

อ.อภิรัตน์.png
อาจารย์อภิรัตน์  ศุภธนาทรัพย์
(Abhirat Supthanasup)
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

วุฒิการศึกษา         Bachelor of Science (Public Health) with first class degree honor, 
      Mahidol University, Thailand
      Master of Science (Food and Nutrition for Development), 
      Mahidol University, Thailand
                                                ติดต่อ                    02-504-8034
                                                E-mail                   Apirat.sup@stou.ac.th    

                                                ปุ่มผลงานวิชาการ.png    she1.jpg
อาจารย์ ดร.วิมลิน ริมปิกุล
(Wimalin Rimpeekool)
อาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

วุฒิการศึกษา          B.Sc. (Biotechnology), Mahidol University, Thailand 
      M.Sc.(Food and Nutrition for Development),  Mahidol University, Thailand 
   Ph.D. (Nutrition), Australian National University  Australia
ติดต่อ                     02-504-8140  
                                                E-mail                   Wimalin.Rim@stou.ac.th

ปุ่มผลงานวิชาการ.pngรศ.ศศิมน.jpg
รองศาสตราจารย์ศศิมน  ปรีดา
( Assoc. Prof. Sasimon Preeda )
อาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

     วุฒิการศึกษา       B.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand 
 M.Sc. (Food Technology), Chulalongkorn University, Thailand                        
  ติดต่อ                   02-504-8113      
  E-mail                  Sasimon.Pre@stou.ac.th


ปุ่มผลงานวิชาการ.pngรศ.ดร.จิตตินันท์.jpg
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์  เดชะคุปต์
( Assoc. Prof. Dr. Chittinun Tejagupta )
อาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                                   วุฒิการศึกษา      B.S. (Hons.), M.S. (Child Development)  
      Ph.D. (Human Development and Family Studies) (Hons.)
                                                                              Iowa State University. 
                                                   
ติดต่อ                 02-504-8114     
                                                   E-mail                Chittinun.Tej@stou.ac.th

                                                   ปุ่มผลงานวิชาการ.png 
                                                   

รศ.ดร.วศินา.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.วศินา  จันทรศิริ
( Assoc. Prof. Dr. Vasina Chandrasiri )
อาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                              วุฒิการศึกษา    B.S (Hons.), M.S., D.E.A.Specialite Biologie Appliquee a la 
       Nutrition et aux Bioindustries Option Nutrition,   
                                                                       Docteur de l Universite de Nancy I (Alimentation Nutrition) 
               (mention tres honorable). 
                                              ติดต่อ               02-504-8116  
                                              E-mail              Vasina.Cha@stou.ac.th    
                  
                                              ปุ่มผลงานวิชาการ.png

รองศาสตราจารย์ พูนศิริ วัจนะภูมิ
( Assoc. Prof. Poonsiri Watjanapoom)
อาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                              วุฒิการศึกษา    B.Sc. (Home Economics), Kasetsart UniversityThailand 
                    M.Sc. (Rural Development Planning), Kasetsart UniversityThailand
                                              ติดต่อ               02-504-8133
                                              E-mail              Poonsiri.wat@stou.ac.th    
                  
                                              ปุ่มผลงานวิชาการ.png14.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ภารดี เต็มเจริ
( Assoc. Prof. Dr. Paradee Terncharoen)
อาจารย์ประจำพิเศษสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

                                              วุฒิการศึกษา     B.S. (Nutrition),Mahidol UniversityThailand 
                            M.Ed. (Educational Psychology and Guidance), Chulalongkorn UniversityThailand
M.P.H (International Health),University of Hawaii, U.S.A.
    Ph.D. (Public Health Nutrition),Mahidol UniversityThailand
                                              ติดต่อ                02-504-8134
                                              E-mail               Paradee.tem@stou.ac.th    
                  
                                              ปุ่มผลงานวิชาการ.png


                                    

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ผู้เข้าชม 12042 คน UPDATE วันที่ 2/2/2018 10:35:51 AM

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin