ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

การแต่งกายและเตรียมตัวสอบ มสธ.
..อ่านต่อ 13 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศสำหรับนักศึกษาทุกท่านที่ไม่ได้รับเอกสารการสอนตามกำหนด
..อ่านต่อ 17 กรกฎาคม 2558

นักศึกษาสามารถตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่
..อ่านต่อ 13 กรกฎาคม 2559

การอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชา :
คืออะไร หลักเกณฑ์ ค่าธรรมเนียมการอบรม ห้องพัก สถานที่อบรม และ วิธีการเข้ารับการอบรม
..อ่านต่อ 20 พฤษภาคม 2558

ขอร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มสธ. วิจัย ประจำปี 2558”
 

..อ่านต่อ 10 เมษายน 2558

การสอนเสริมแบบเข้ม :
คืออะไร ค่าธรรมเนียม สถานที่จัดการสอน และ กำหนดการสอน
..อ่านต่อ 20 พฤษภาคม 2558

การเรียนการสอนในชุดวิชาที่มีฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
หลักสูตร วท.บ. วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์


..อ่านต่อ 17 กรกฎาคม 2558

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสมัครเรียนใน "โครงการสัมฤทธิบัตร"
 
..อ่านต่อ 8 ตุลาคม 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

งานแสดงกตเวทิตาจิต แด่ รศ.ดร.วศินา จันทรศิริ และ รศ.ดร.บุญเสริม หุตะแพทย์ ..อ่านต่อ 14 กันยายน 2559

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันอบรมเข้ม(พิเศษ) ชุดวิชา 10111 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ..อ่านต่อ 1 กันยายน 2559

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันอบรมเข้ม(พิเศษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
..อ่านต่อ 28 กรกฎาคม 2559

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันอบรมเข้ม(พิเศษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
..อ่านต่อ 28 กรกฎาคม 2559

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์การผลิตและการให้บริการอาหารไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม 2559..อ่านต่อ 28 กรกฎาคม 2559

ประกาศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. วิชาเอก อาหาร โภชนาการและการประยุกต์
เอกสารการสอนชุดวิชา 71414 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพอาหาร สำหรับใช้ในการเรียนการสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 เท่านั้น
..อ่านต่อ 26 กรกฎาคม 2559

ประกาศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
เอกสารการสอนชุดวิชา 72305 การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน สำหรับใช้ในการเรียนการสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 เท่านั้น
..อ่านต่อ 13 กรกฎาคม 2559

ประกาศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ศศ.บ. วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
เอกสารการสอนชุดวิชา 72101 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต สำหรับใช้ในการเรียนการสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 เท่านั้น
..อ่านต่อ 13 กรกฎาคม 2559

ประกาศ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ. วิชาเอก อาหาร โภชนาการและการประยุกต์
เอกสารการสอนชุดวิชา 71415 การจัดบริการอาหารในสถาบัน สำหรับใช้ในการเรียนการสอนในภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 เท่านั้น
..อ่านต่อ 13 กรกฎาคม 2559

ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอนเสริมแบบเข้ม ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
ชุดวิชา 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
ชุดวิชา 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

..อ่านต่อ 4 มกราคม 2559

ประกาศสำหรับนักศึกษาทั่วไป
เรื่อง ก.พ. รับรองคุณวุฒิหลักสูตร วท.ม. วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557

..อ่านต่อ 11 กันยายน 2558

ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
เรื่อง การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

..อ่านต่อ 31 สิงหาคม 2558

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
ในระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2558


..อ่านต่อ 30 สิงหาคม 2558

ประกาศสำหรับนักศึกษาวิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
เรื่อง ยกเลิกใช้หนังสือทดแทน ให้นักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่านชุดวิชา ต้องใช้หนังสือผลิตใหม่เมื่อลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาตามประกาศนี้
..อ่านต่อ 8 สิงหาคม 2558

ประกาศ สำหรับนักศึกษาวิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
เรื่อง ก.ค.ศ.รับรองคุณวุฒิหลักสูตรฯเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู
..อ่านต่อ 25 พฤษจิกายน 2557

ประกาศสำหรับนักศึกษาวิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว

เรื่อง  การเทียบแทนชุดวิชาระหว่างวิชาเอกพัฒนาการเด็กและครอบครัว และวิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

..อ่านต่อ 12 กันยายน 2557

ประกาศสำหรับนักศึกษาวิชาเอกโภชนาการชุมชนและวิชาเอกธุรกิจอาหาร 

เรื่อง นักศึกษาที่ยังสอบไม่ผ่านในหลักสูตรเก่า สามารถลงทะเบียนเรียนชุดวิชาที่เทียบแทนกันได้

..อ่านต่อ 16 สิงหาคม 2557

ประกาศสำหรับนักศึกษาวิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์

เรื่อง ชุดวิชาที่ใช้เทียบแทนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

..อ่านต่อ 17 กรกฎาคม 2557

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin