ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประกาศสำหรับนักศึกษาหลักสูตร วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์
รายละเอียดการเรียนการสอนสำหรับชุดวิชาที่มีฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ชุดวิชา71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร (เปิดสอนภาคปลาย)
..อ่านต่อ 3 กรกฎาคม 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษาทุกท่าน 
เรื่องการได้รับเอกสารการสอนจากทางมหาวิทยาลัย

..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561

การอบรมเข้ม(พิเศษ) ชุดวิชา คืออะไร?

..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561

การสอนเสริมแบบเข้ม คืออะไร? 

..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษา ขอยกเลิกการใช้เอกสารทดแทนเดิม และเปลี่ยนใช้เอกสารการสอนชุดวิชาผลิตใหม่ ของชุดวิชาเหล่านี้

..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561
การแต่งกายและเตรียมตัวสอบ มสธ.
..อ่านต่อ 1 กุมภาพันธ์ 2561

นักศึกษาสามารถตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ได้ที่นี่
..อ่านต่อ 30 มิถุนายน 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศสำหรับนักศึกษาวิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ เรื่อง กำหนดการอบรมเข้ม(พิเศษ)
ชุดวิชา 71304 (เพิ่มเติมรอบการอบรมเข้ม)
..อ่านต่อ 6 กันยายน 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษาวิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ / วิชาเอก โภชนาการชุมชน 

เรื่อง กำหนดการอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 

ชุดวิชา 71304, 70311 (กำหนดวันอบรมใหม่) และ 71201

..อ่านต่อ 6 กันยายน 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
เรื่อง ข้อแนะนำการลงทะเบียนชุดวิชาสำหรับนักศึกษาที่มีรหัสประจำตัวนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 60

..อ่านต่อ 9 กรกฎาคม 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษา วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 
เรื่อง กำหนดการอบรมเข้ม(พิเศษ)ชุดวิชา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 
ชุดวิชา 72101 และ 72205
..อ่านต่อ 5 กรกฎาคม 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการและการประยุกต์ ที่มีรหัสประจำตัวนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 54, 55, 56, 57, 58, 59

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนชุดวิชา 71412 อาหาร โภชนาการศึกษาและการสื่อสาร 

..อ่านต่อ 5 กรกฎาคม 2561

ประกาศสำหรับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ ชุดวิชา 71798 วิทยานิพนธ์

เรื่อง แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (แบบฟอร์ม)

..อ่านต่อ 3 กรกฎาคม 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
เรื่อง ชุดวิชา 72301 พัฒนาการวัยรุ่น เปลี่ยนใช้เอกสารการสอนใหม่
..อ่านต่อ 3 กรกฎาคม 2561

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin