ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา
ประกาศสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว
..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษาหลักสูตร วท.บ.
รายละเอียดการเรียนการสอนสำหรับชุดวิชาที่มีฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

- ชุดวิชา71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร

..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษาทุกท่าน 
เรื่องการได้รับเอกสารการสอนจากทางมหาวิทยาลัย

..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561

การอบรมเข้ม(พิเศษ) ชุดวิชา คืออะไร?

..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561

การสอนเสริมแบบเข้ม คืออะไร? 

..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษา ขอยกเลิกการใช้เอกสารทดแทนเดิม และเปลี่ยนใช้เอกสารการสอนชุดวิชาผลิตใหม่ ของชุดวิชาเหล่านี้

..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561
การแต่งกายและเตรียมตัวสอบ มสธ.
..อ่านต่อ 1 กุมภาพันธ์ 2561

นักศึกษาสามารถตรวจสอบปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559 ได้ที่นี่
..อ่านต่อ 13 กรกฎาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร วท.บ. เรื่อง กำหนดการสอนเสริมแบบเข้ม ภาค 2/2560
- ชุดวิชา 71201 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

..อ่านต่อ 10 พฤษภาคม 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร ศศ.บ. เรื่อง กำหนดการสอนเสริมแบบเข้ม ภาค 2/2560
- ชุดวิชา 72205 สถิติและการวิจัยด้านพัฒนาการมนุษย์และครอบครัว

..อ่านต่อ 10 พฤษภาคม 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร วท.บ. เรื่อง กำหนดการอบรมเข้ม(พิเศษ) ชุดวิชา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
- ชุดวิชา 70311 ชีวเคมีพื้นฐาน
- ชุดวิชา 71201 วิทยาศาตร์ทั่วไป
- ชุดวิชา 71203 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น  
..อ่านต่อ 2 มีนาคม 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- ชุดวิชา
72301 พัฒนาการวัยรุ่น เปลี่ยนใช้เอกสารการสอนใหม่ 

..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษาในหลักสูตร วท.ม. เรื่อง กำหนดการสัมมนาเสริม/สัมมนาเข้มชุดวิชา ภาค 2/2560
- ชุดวิชา 71702 การจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผูบริโภค
- ชุดวิชา 71704 การวิจัยและสถิติทางการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ

..อ่านต่อ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรหลักสูตร วท.ม. ชุดวิชา 71798 วิทยานิพนธ์
แบบฟอร์ม (แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)

..อ่านต่อ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
 และ
Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
จัดทำโดย
 คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
 All rights reserved.


admin